HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

 

TROYAGÖZ olarak sağlık hizmetlerinin yaşamsal önem taşıması nedeniyle kişilerin ödün verilemeyecek olan hak ve sorumlulukları ile ilgili şubelerimize başvuran tüm hasta ve yakınlarının merkezimizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği'nde yer alan; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve sağlık hizmeti veren bir kurum olarak, insan haysiyetine yakışır bir şekilde herkesin 'hasta hakları'ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esaslara uyarak hizmet vermekteyiz. Bu bölümdeki içerikte Hasta Hakları Yönetmeliği hakkında genel mevzuata yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Taleplerinizi ve dileklerinizi iletmek istediğinizde bu bölümünde bulunan Hasta Memnuniyeti Formu’nu doldurmanız da yeterli olacaktır. TROYAGÖZ olarak sizlere, hak ettiğiniz sağlık hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz ve sizlere hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağız.

HASTA HAKLARI

Hasta hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

BİR SAĞLIK KURULUŞUNA, SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURAN HERKESİN;

 1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

 1. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

 1. Rıza ve Onay Hakkı

Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

 1. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 1. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.

 1. Saygınlık Görme Hakkı

Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

 1. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

 1. Ziyaret ve Refakat Hakkı

Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

 1. Güvenlik Hakkı

Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

 1. Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı

Hastalarımız tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

 1. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

Hasta sorumlulukları hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

 1. Genel Sorumluluklar 
 • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmaktan ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymaktan sorumludur.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmaktan sorumludur.
 1. Sosyal Güvenlik Durumu 
 • Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekten sorumludur. 
 1. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 
 • Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmekten sorumludur.
 1. Hastane Kurallarına Uyma 
 • Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymaktan sorumludur.
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan sorumludur.
 • Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olmaktan sorumludur.
 • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemekten sorumludur.
 • Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymaktan ve değişiklikleri ilgili yere bildirmekten sorumludur.
 • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermekten sorumludur.
 • Hastalarımız hastane malzemelerine vereceği zararları karşılamaktan sorumludur.
 1. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
 • Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormaktan sorumludur.
 • Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmekten sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmekten sorumludur.
 • Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan sorumludur.

Hasta Hakları Yönetmeliği ile ilgili daha detaylı bilgi için;

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hasta%20haklar%C4%B1

Adresini ziyaret ediniz.

troya göz